Välj ditt utbildningsområde

Fiber

Den optiska fibern är ryggraden i vårt digitaliserade samhälle och vi blir allt mer beroende av att kommunikationen fungerar. För ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle som kan ta tillvara på alla de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder krävs kvalitativa och robusta fibernät.

Rätt byggda fibernät har en livslängd på åtminstone 40 år och kanske är det snart vår viktigaste infrastruktur? PTS och Svenska Stadsnätsföreningen har i samarbete med telekombranschen tagit fram anvisningarna Robust fiber, och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät.   

Robust Fiber

Vad är skillnaden mellan utbildningsbevis och personcertifikat?

Utbildningsbevis anläggning ger en grundläggande kunskap om hur kanalisation för fiberkabel ska anläggas. Ett perfekt kompetensbevis för exempelvis maskinförare och montörer så att robusthet uppnås vid arbetet.

Att inneha ett Personcertifikat innebär att du har stor kunskap och kompetens inom ditt område. Certifikat för anläggning fokuserar på förläggning av fiberinfrastruktur, kanalisation, site och noder för fiber. Mer detaljerad info hittar du HÄR!

Företagscertifikat anläggning Vill du certifiera ditt företag? Läs mer HÄR!

 

Robust fiber Personcertifikat Anläggning

Finns som självstudiekurs

Utbildning i Robust fiber vänder sig till dig som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Du får kunskap och tips om hur du arbetar fram ett fibernät som är robust och driftsäkert som följer branschens gemensamma kravställning.

Robust fiber Utbildningsbevis Anläggning

Finns som självstudiekurs

Nu finns en tydlig vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Robust fiber Certifierad Besiktningsman

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning - Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Robust fiber - Projektör

Lär dig arbetet som fiberprojektör och arbeta professionellt med planering och beredning av fibernät. Under utbildningen genomför du en hel projektering från genomgång av beställningsunderlaget till hur man lämnar ifrån sig alla bygghandlingar, beställningsunderlag för material, ekonomiska kalkyler och tidplanering.

Terminering fiber - Utbildningsbevis

Finns som självstudiekurs

Då det på många håll varit problem med fiberkopplingar i de fiberoptiska noderna ökar nu Sveriges största fiberoperatör Skanova kraven på de som ska gå in och arbeta i fibernoder. För att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för personer som har arbetsuppgifter i fibernoder har några av branschens aktörer tillsammans med INCERT* tagit fram ett utbildningsbevis som kan erhållas efter genomgången kurs och ett godkänt skriftligt prov.

Preparandkurs CFT

Kursen förbereder dig inför prov för Certifierad fibertekniker och innehåller både teori och praktiska övningar, fiberskarvning i ODF och mätning.

Skarv och mät

Fiberskarvning - för bredband och telekom

Finns som självstudiekurs

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med fiberoptik vid installation i bredbands- och/eller telekomnätverk. Förmodligen jobbar du med installation, service, underhåll eller besiktning. Kursen är dock lika givande för dig som planerar, ansvarar eller upphandlar tjänster för fiberoptiska nätverk.

Mätning i fiberoptiska nät

Finns som självstudiekurs

Mätning är av största vikt för kvalitetskontroll av ett utfört arbete men även vid felsökning. I denna kurs lär du dig att handha OTDR såväl som ljuskälla-effektmeter (power meter) samt när du använder respektive instrument. Du får en förståelse för varför renlighet är så viktigt vid mätning och hur en anläggning godkänns och dokumenteras.

Kombinerad Skarv och Mätkurs

Finns som självstudiekurs

Kombination av kurserna Fiberskarvning - för bredband och telekom och Mätning - Fiberoptisk mätning i bredbands- och telekomnätverk.

Fastighetsnät

Preparandkurs - Behörig Installatör Fastighetsnät

Finns som självstudiekurs

Kursen förbereder dig inför prov för att bli behörig installatör fastighetsnät och innehåller såväl teori som praktiska övningar. Kunskap om relevanta standarder och dess krav som exempelvis beräkningar för RP3.

FTTX-installation med mikrorör/dukt, blåsfiber och mikrokabel

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med fiberoptik vid installation i bredbands- och/eller telekomnätverk. Förmodligen jobbar du med installation, service, underhåll eller besiktning. Kursen är dock lika givande för dig som planerar, ansvarar eller upphandlar tjänster för fiberoptiska nätverk.

Teori och planering

Grundkurs i fiberoptik

Finns som självstudiekurs

Denna kurs ger dig goda bakgrundskunskaper om optisk fiber och dess egenskaper. Vilka typer av fiber finns det? Hur är en fiberkabel konstruerad och vad skiljer den från en kopparkabel? Hur uppstår dämpning? Vad är WDM, PTP och PON? Hur skarvas och mäts fiber? Dessa frågor och många fler besvaras under kursen.

Robusta fastighetsnät

Du får förståelse för förutsättningar för anvisningen Robusta fastighetsnät inom Robust digital infrastruktur samt underbilaga 4.1 Robust Site för samhällsviktig digitalinfrastruktur enligt konceptet Robust fiber

Transportnät och optiska system

Högre bandbreddsbehov och mer kommunikationsutrustning som behöver sammanlänkas påverkar behovet av flexibla transportnät och förståelse för tekniska möjligheter. Här får du god kunskap om olika optiska system och dimensionering av optiska länkar. Du får även kunskap om tillämpningar i mobilsystem. 

Fiberoptisk nätprojektering

Lär dig planera fiberoptiska nät till slutanvändaren, FTTX-nät. En praktisk kurs där du får vägledning i hur man projekterar och bygger dessa FTTX­nät. Upplägget kombinerar teoretiska avsnitt med praktiska gruppövningar, där du får planera och kostnadsberäkna olika nät.

 

Robust fiber - Projektör

Lär dig arbetet som fiberprojektör och arbeta professionellt med planering och beredning av fibernät. Under utbildningen genomför du en hel projektering från genomgång av beställningsunderlaget till hur man lämnar ifrån sig alla bygghandlingar, beställningsunderlag för material, ekonomiska kalkyler och tidplanering.


Till topp