qnetworks-logo

Robusta radionät

Kursbeskrivning

Vägledningen för robusta radionät har tagits fram av Svenska Stadsnätsföreningen, marknadens aktörer och Post- och telestyrelsen. Att bygga robust och tålig infrastruktur är mycket viktigt när hela Sverige ska digitaliseras.

Alla måste ha tillgång till stabila och robusta kopplingar till Internet, digitala samhällstjänster och andra datanät. Denna utbildning använder vägledningen ”Robusta Radionät” som en bas och utökar detta med förtydliganden, bilder och exempel.

Innehåll i kurs

•    Syfte med vägledningen
•    Definitioner av ett radiosystem
•    Grundläggande radiolära
•    Olika typer av radiosystem
•    Radiolänksprocessen
•    Nätstruktur
•    Anläggningskrav
•    Transmission
•    Provning och driftsättning
•    Dokumentation
•    Risk- och sårbarhetsanalys
•    Översikt över lagar, föreskrifter och förordningar

 

Kursprogram 

Dag 1 

Inledning, definitioner 

– Bakgrund till vägledningen, vad omfattar ett robust radionät, syfte, målgrupp, tillämpning samt definitionen av ett radionäts olika delar (site, nod, teknikutrymme, antennbärare mm)

Grundläggande radiolära 

– Här går vi igenom sådant som bärvåg, duplex, modulation, felrättande koder, beamforming, polarisation, diversitet, MIMO, störning och redundans.

Typer av radiosystem 

– Systemöversikt över ett radiosystem, punkt-till-punkt, punkt-till-multipunkt, radio LAN, fast mobilt bredband med 4G eller 5G, smalbandig radiolänk, LoRA, Sigfox, delad bandbredd (vad innebär det?), typiska krav på bandbredd för olika tjänster samt tjänstekvalitet (quality of service).

Radiolänksprocessen 

– Översikt över hela processen från planering till driftsättning med djupare studier av tillgänglighet, medeltid mellan fel samt projektering.

Nätstruktur 

– Referensmodeller studeras för de vanligaste typerna av nätstrukturer och lösningar för punkt-till-punkt och punkt-till-multipunkt lösningar.

Dag 2 

Anläggningskrav 

– Minimikrav för site, kundsite, antennbärare, tillbehör på antennbärare (fallskydd, hinderljus mm), elförsörjning, jordning, åskskydd, säkerhet samt brandskydd. Exempel på teknikskåp och teknikbodar, utformning av teknikutrymme, kabling till radioutrustning, minimikrav för radioutrustning och antenner samt övervakning.

Transmission 

– Vågutbredning, förhållandet mellan frekvens och dämpning, kanalbredder och modulation, lämpliga sträcklängder för olika frekvensband.

Provning och driftsättning 

– Krav på radiogränssnittets provning, basbandets provning samt verifiering av Internetaccess.

Dokumentation 

– Genomgång av vilka dokument som ska tas fram i enlighet med Post och Telestyrelsens föreskrift om driftsäkerhet samt övriga dokument såsom beräkningar, dimensioneringar och ritningar.

Risk- och sårbarhetsanalys 

ett enkelt exempel på hur en analys kan gå till med hjälp av en konsekvens- och sannolikhetsanalys. 

Reglering av radio 

vad som styr om ett frekvensband är fritt att använda eller står under tillståndsplikt, olika typer av tillstånd från Post och Telestyrelsen. 

Lagar, förordningar och föreskrifter 

referenser till de viktigaste lagarna (bl.a. lagen och elektroniks kommunikation), förordningarna och föreskrifterna som påverkar bygg nationen av site och antennbärare. 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursmål

  • Ge dig en grundläggande förståelse för vad som krävs för att bygga robusta radiobaserade lösningar
  • Ge dig grundläggande kunskaper om radio
  • Ge dig förståelse för vilka olika typer av radiosystem som kan användas samt deras för- och nackdelar
  • Ge dig kunskap att följa ”radiolänksprocessen” som visar hur en radiolänk projekteras
  • Ge dig förståelse för vilka krav som ska ställas på en anläggning som ska ingå i ett robust radionät
  • Ge dig förståelse för vilka dokument som krävs för att uppfylla förordning från Post och Telestyrelsen
  • Ge dig grundläggande kunskap om de steg som ska genomgås för provning och driftsättning
  • Ett exempel på en risk- och sårbarhetsanalys
  • Referenser till lagar, förordningar och föreskrifter som måste efterlevas.

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

16 900 kr exkl. moms 

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

 

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber