qnetworks-logo

Miljöpolicy

Företagets viktigaste miljömål vid försäljning utav tekniska produkter och lösningar är att stödja kretsloppstänkandet och dess inriktning mot ökad resurs- och energihushållning.

 • Vi skall minimera uppkomsten av avfall samt förebygga eventuella risker för utsläpp 
 • Vid val av produkter och transportsätt tas hänsyn till miljöprestanda 
 • Vi skall kontinuerligt påverka vår personal och våra leverantörer till att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete

Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar och att uppfylla gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet

Kvalitetspolicy

Företagets viktigaste kvalitetsmål är att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar samt att vara en samarbetspartner med kunder och leverantörer.

 • Vi skall genom lyhördhet och engagemang tillgodose kundernas behov.
   
 • Vi skall kontinuerligt förmedla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.
   
 • Vi skall skapa nöjda kunder genom felfria leveranser i rätt tid.
   
 • Vår process skall ständigt förbättras genom mätbara kvalitetskrav och att gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Qnetworks följer gällande lagstiftning och vi kräver att våra leverantörer gör det samma för respektive land. 
Som en del i vårt kvalitetsarbete ingår det att följa upp att mänskliga rättigheter efterlevs. En sund och säker arbetsmiljö skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet. 
Utrustningar skall kontrolleras och underhållas så att de fungerar på avsett sätt så att säkerhet uppnås mot ohälsa och olycksfall. Personlig skyddsutrustning skall användas vid arbeten som kräver detta. Arbetsledning hos leverantören skall ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de verkar för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Företags- och arbetsledning skall vara lyhörd för arbetstagarnas erfarenheter så att alla känner delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Alla anställda skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Alla anställda skall samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber